Knowledgebase:
[VestaCP] Lỗi đăng nhập sau khi tạo email mới trong VestaCP
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 10 October 2018 03:27 AM

Sau khi tạo xong domain và user mới trong VestaCP, đăng nhập vào hòm thư thì gặp lỗi "


Theo hướng dẫn, kiểm tra lại log của Dovecot bằng lệnh
tail /var/log/dovecot.log
thì ra lỗi
Error: User initialization failed: namespace configuration error: Duplicate namespace prefix: "" 

Tham khảo: Fresh Install Vesta cant connect to roundcube

Làm theo hướng dẫn của bạn comment cuối cùng thì thành công, nhưng nhớ phải sửa 2 chỗ tô đỏ chứ không phải chỉ 1 nhé,Sửa cấu hình trong VestaCP (hoặc chạy câu lệnh nano /etc/dovecot/dovecot.conf)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital