Knowledgebase:
Cấu hình DNS cho SPF, DKIM - Điều bắt buộc nếu muốn Email vào Inbox thay vì vào Spam
Posted by Cuong LT, Last modified by HaNT1 Martek on 05 September 2019 01:48 PM

CÁC BẢN GHI DNS CẦN TẠO (BẢN FINAL)

Nếu chưa có bản ghi SPF

 TXT

@

v=spf1 a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com ~all

Nếu đã có bản ghi SPF

Sửa bản ghi SPF (loại bản ghi TXT) như ở trên và bổ sung thêm những nội dung sau vào phần Giá trị của bản ghi SPF
"a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com"

Add thêm các bản ghi 5 DKIM dưới đây

 TXT

api._domainkey

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

CNAME em u293950.wl201.sendgrid.net
CNAME s1._domainkey s1.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net
CNAME s2._domainkey s2.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net

VÌ SAO PHẢI LÀM CÁI NÀY??? :)

Khi được LinkLeads hướng dẫn bạn phải xác thực DKIM và SPF, trong đầu bạn hẳn sẽ xuất hiện 1 câu hỏi "Sao bọn này phức tạp thế, DKIM với SPF là gì, trước nay gửi mail có bao giờ phải làm cái này đâu? Toàn kỹ thuật, sao làm được?"

LinkLeads hoàn toàn hiểu những câu hỏi này của bạn và đó là lý do LinkLeads có mặt ở đây để giúp bạn và tạo ra sự khác biệt của LinkLeads so với những đơn vị cung cấp dịch vụ khác.

Nói 1 cách ngắn gọn, việc xác thực DKIM và SPF là 1 trong những điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện trước khi muốn làm Email Marketing 1 cách chuyên nghiệp để tỉ lệ Inbox cao. Đây là 2 tiêu chuẩn tối thiểu được đề xuất bởi những nhà cung cấp dịch vụ Email (ESP - Email Service Provider) lớn nhất trên thế giới là Google (Gmail), Yahoo Mail,... cũng như mọi hệ thống email công ty.

Xác thực DKIM và SPF giống như 1 cách chính thức, bạn nói với tất cả các ESP như Gmail, Yahoo Mail,... rằng bạn cho phép LinkLeads thay mặt bạn gửi email.

Điều này giúp các ESP (Gmail, Yahoo Mail,...) tăng độ uy tín của bản tin của bạn khi gửi qua hệ thống email marketing của LinkLeads (hay bất kỳ hệ thống Email Marketing nào khác trên thế giới mà bạn sử dụng để gửi Email, không thông qua Email Server của mình)

HƯỚNG DẪN NGẮN GỌN

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị tên miền, bạn thực hiện add các bản ghi DNS để xác thực theo các bước sau

BƯỚC 1 - THIẾT LẬP SPF CHÍNH (bắt buộc)

Nếu chưa có bản ghi SPF

 TXT

@

v=spf1 a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com ~all

Nếu đã có bản ghi SPF

Sửa bản ghi SPF (loại bản ghi TXT) như ở trên và bổ sung thêm những nội dung sau vào phần Giá trị của bản ghi SPF
a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com

BƯỚC 2 - THIẾT LẬP DKIM CHÍNH (bắt buộc)

 TXT

api._domainkey

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

BƯỚC 3 - THIẾT LẬP SPF & DKIM DỰ PHÒNG (bắt buộc)

CNAME em u293950.wl201.sendgrid.net
CNAME s1._domainkey s1.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net
CNAME s2._domainkey s2.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net

Ghi chú quan trọng: Nếu bạn chưa biết cách quản trị các bản ghi DNS hay thiết lập SPF, DKIM dưới đây, bạn có thể gửi thông tin quản trị tên miền tới LinkLeads để chúng tôi có thể thực hiện giúp bạn. Thông tin quản trị tên miền bao gồm

  1. Link quản trị tên miền. VD:

  2. Username đăng nhập
  3. Password đăng nhập
Màn hình ví dụ:
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

A. Thiết lập SPF

Mỗi domain chỉ được phép khai báo 1 TXT Record cho SPF, vì vậy, nếu đã có bản ghi SPF trước đó thì cần UPDATE chứ không THÊM MỚI.

Do đó, để thiết lập chính xác SPF, cần thực hiện việc kiểm tra đã có bản ghi SPF trước đó chưa. Nếu chưa có thì THÊM MỚI, nếu đã có thì UPDATE (không được thêm mới)

1. Kiểm tra đã có SPF record hay chưa?

Kiểm tra các TXT record, nếu đã có 1 TXT record với giá trị (value) có chứa từ "spf1" tức là đã có bản ghi SPF rồi.
Đơn giản hơn, có thể kiểm tra với công cụ kiểm tra SPF miễn phí tại đây
  • Bước 1: Nhập tên miền (domain) của email cần xác thực vào phần SPF. VD: email người gửi là tuvan@repu.vn => nhập domain là repu.vn để kiểm tra


  • Bước 2: kiểm tra kết quả trả về

Chưa có bản ghi SPF

Nếu không tìm thấy, hệ thống sẽ thông báo như sau
 

Đã có bản ghi SPF

Nếu đã tồn tại bản ghi SPF, hệ thống sẽ trả về bản ghi hiện tại

2. Tạo mới bản ghi SPF

Tạo mới 1 bản ghi TXT Record với giá trị:

 TXT

 @

v=spf1 a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com ~all


3. Update bản ghi SPF

Nếu đã có 1 bản ghi SPF (TXT Record), VD:
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
thì chỉ cần thêm giá trị dưới đây vào bản ghi đã có này
a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com

sau khi thêm, bản ghi cuối cùng có giá trị
v=spf1 include:_spf.google.com a mx ip4:217.182.181.174 ip4:104.243.65.76 ip4:216.169.99.117 ip4:168.245.1.45 ip4:176.31.7.111 include:_spf.elasticemail.com ~all


B. Thiết lập DKIM

Thiết lập

Thêm 1 bản ghi TXT record

 TXT

 api._domainkey

 k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB


Ghi chú: 1 domain có thể có 1 hoặc nhiều (không giới hạn) các bản ghi DKIM nên có thể thêm mới dù đã có hoặc chưa có các bản ghi DKIM trước đó

Kiểm tra

Kiểm tra bản ghi DKIM miễn phí tại đây

Lưu ý: khi nhập giá trị cần nhập cả api._domainkey phía trước domain của email. VD: api._domainkey.repu.vn


Nếu thiết lập đúng, kết quả trả về sẽ như sau

Kết luận

Sau khi thiết lập xong cả 3 hạng mục SPF, DKIM và Tracking, anh/chị vui lòng liên hệ lại với LinkLeads để được kiểm tra và hỗ trợ tiếp tục
(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital