Knowledgebase:
PowerMTA - 1 số lưu ý khi cài đặt và sử dụng
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 28 December 2017 05:20 AM

Tham khảo cách cài đặt

http://www.rekblog.com/how-to-setup-powermta/

Cài đặt thêm IP mới vào server

1. Xin thêm IP từ nhà cung cấp VPS/Server. VD đối với Linode, cần email cho họ để họ duyệt và chấp nhận cấp thêm
2. Thiết lập IP mới này trong hệ điều hành. VD: nếu sử dụng HĐH CentOS 7, tham khảo
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

add thêm 2 dòng vào file config này
IPADDR2=45.79.75.30
PREFIX2=24

restart lại mạng
systemctl restart network

kiểm tra lại bằng các lệnh
ping -c 4 45.79.75.30
nếu ra kết quả bình thường là thành công :)


Cài đặt thêm IP mới vào PMTA

Mở file config của PMTA
nano /etc/pmta/config

Tham khảo phần Virtual-MTA và Virtual-MTA-pool trong tài liệu User Manual của PMTA<smtp-user linkleadsmta123>
password linkleadsmta@123
source {pmta-auth}
</smtp-user>
<source {pmta-auth}>
smtp-service yes
always-allow-relaying yes
always-allow-api-submission yes
allow-mailmerge yes
require-auth true
process-x-virtual-mta yes
default-virtual-mta pmta-pool
remove-received-headers true
add-received-header false
hide-message-source true
date-header-time delivery
pattern-list myList
</source>

<virtual-mta-pool pmta-pool>
virtual-mta vmta1
virtual-mta vmta2
</virtual-mta-pool>

<virtual-mta vmta1>
smtp-source-host 45.79.98.57 mail1.linkleadsmta.com
domain-key 1459966656.linkleadsmta,*,/etc/dkim.key
<domain *>
#max-msg-rate 20000/h
</domain>
</virtual-mta>

<virtual-mta vmta2>
smtp-source-host 45.79.75.30 mail2.linkleadsmta.com
domain-key 1459966656.linkleadsmta,*,/etc/dkim.key
<domain *>
#max-msg-rate 20000/h
</domain>
</virtual-mta>

Khởi động lại pmta
service pmta status
service pmta restart

Kiểm tra log email đã gửi trong PMTA

Xem các file log của PMTA
cd /var/log/pmta
ls -lXem log lịch sử gửi email
nano acct-2017-12-27-0000.csv

Tìm log gửi tới 1 email (tham khảo cách tìm)
grep "whs.edu.vn" *.csv
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital