Knowledgebase:
[EasyEngine] Hướng dẫn Cài đặt VPS với EasyEngine
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 05 August 2018 06:59 PM

Yêu cầu đối với VPS

- HĐH: Ubuntu 16.04

Đổi múi giờ máy chủ về Việt Nam

dpkg-reconfigure tzdata

Update hệ điều hành

sudo apt-get update

1. Cài đặt Easy Engine

wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
ee stack install --nginx --php --php7 --mysql --wpcli --utils
*** Lưu ý: không được cài đặt các module email như postfix => tránh bị hack lợi dụng để gửi email linh tinh từ server này

Fix lỗi của Letsencrypt với http2

Cần sửa file config của nginx (/etc/nginx/nginx.conf), xem ở dòng ssl_cipher, replcae thành nội dung
"ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;"
rào (đánh dấu #) đoạn cũ lại
Test lại xem cấu hình nginx đã chuẩn chưa sau khi sửa bằng lệnh
nginx -t
Nếu ok thì restart lại: service nginx restart

2. Cấu hình EE với các thông số mặc định cho WordPress

nano /etc/ee/ee.conf
 • Cấu hình bằng cách sửa các giá trị trong file này như ở dưới đây
  • User admin mặc định cho WordPress là “triples” 
   user = triples
  • Email admin mặc định là “cuonglt@repu.vn” 
   email = cuonglt@repu.vn

3. Tạo site mới

ee site create domain.com –w3tc –php7Xóa bỏ khả năng gửi mail với Postfix

Cách thực hiện


(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital