Knowledgebase:
[Hướng dẫn] Export danh sách khách hàng từ hệ thống ra file CSV
Posted by Quynh NT on 26 June 2018 11:57 AM

Bước 1: Trong giao diện hệ thống, vào phần Contacts/Export Contacts to a File

Bước 2: Chọn DS KH cần Export

Bước 3: Chọn các tiêu chí phân loại email


Bước 4: Chọn định dạng file export (CSV) và các trường thông tin (nếu có) 

Bước 5: Export Data

Bước 6: Download file export để lưu trữ.


(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital