Knowledgebase:
[Repu Martek - MailChimp] Hướng dẫn phân quyền tài khoản MailChimp vào tài khoản MailChimp Partner của Repu
Posted by Cuong LT on 25 September 2018 01:37 AM

Bước 1 - Đăng nhập

Bước 2 - Gán Tài khoản MailChimp vào TK MailChimp Partner của RepuVào menu Account
Yêu cầu phần quyền Admin để có thể nhận được hỗ trợ cao nhất từ MailChimp Vietnam (đại diện bởi Repu Martek)


Kết quả sau khi invite hoàn thành
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital