Knowledgebase:
[MailChimp] Hướng dẫn Tạo tài khoản MailChimp cho KH
Posted by Cuong LT on 25 September 2018 01:42 AM

Bước 1 - Tạo và kích hoạt TK MailChimp
Bước 2 - Thiết lập thông tin cơ bản cho TK MailChimp mới tạo của KH


Bước 3 - Invite KH vào TK MailChimp mới lập

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital