RSS Feed
Knowledgebase : Repu Web

VÌ SAO CẦN LÀM? Khi share web trên FB, có 3 yếu tố hiển thị trước mắt KH cần được chú ý tối ưu - Hình ảnh minh họa - Tiêu đề - Short Description Đây là yêu cầu bắt buộc với trang chủ của Website trước khi golive hay bàn giao cho KH TỐI ƯU HÌNH ẢNH MIN...
Powered by Repu Digital